LSPA.jpg

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LSPA 2018./2019. AKADĒMISKAJĀ GADĀ. Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „SPORTA ZINĀTNE” (kods 42813)

 

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI | DOKUMENTI |  KLĀTIENE |  NEKLĀTIENE  |    IESTĀJEKSĀMENS FIZISKAJĀ SAGATAVOTĪBĀ (klātiene)  |  TIESĪBAS un PIENĀKUMI  |  KONTAKTI  PIELIKUMI

1. VISPĀRĒJIE  NOSACĪJUMI pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijām

1.1. LSPA ir akreditēta valsts augstskola ar kvalificētiem mācību spēkiem un materiālo bāzi. LSPA diplomētie speciālisti ir sagatavoti darbam izglītības, sporta, valsts un pašvaldību iestādēs, biedrībās, nodibinājumos un kapitālsabiedrībās; iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, lai vadītu un organizētu izglītības, sporta, veselību nostiprinošu un cita veida darbību. 

1.2. Konkursa kārtībā LSPA uzņem LR pilsoņus un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Lai studētu augstskolā, nepieciešams vidējo izglītību apliecinošs dokuments. LR pilsoņi un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, iesniedz vidējās izglītības dokumentu Akadēmiskās informācijas centrā un veic izglītības dokumenta pielīdzināšanu Latvijā izsniegtam atestātam par vispārējo vidējo izglītību. 

Ārvalstniekus uzņem atbilstoši LR likumdošanai, LR Izglītības likumam, Augstskolu likuma 83.pantam un Ārvalstu studentu uzņemšanas noteikumiem LSPA.

1.3. Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma "Sporta zinātne" (kods 42813) ar LR IZM studiju akreditācijas komisijas 2013.gada 24.maija lēmumu Nr.27, akreditācijas lapa Nr.27, ir akreditēta līdz 2019.gada 23.maijam. 

1.4. LSPA pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu sporta zinātnē, kā arī izglītības un sporta darba specialitāti ar divām kvalifikācijām:
            •    sporta skolotājs un vadītājs (menedžeris) sporta jomā;
            •    sporta skolotājs un rekreācijas speciālists;
            •    sporta veida vecākais treneris*  un vadītājs sporta jomā;
            •    sporta veida vecākais treneris*
  un sporta skolotājs;
            •    sporta veida vecākais treneris
 un rekreācijas speciālists.

Specialitāti ar 2 kvalifikācijām apstiprina, ja studijām pieteikušies vismaz 8 studenti.


Skaidrojums:    * - sporta veida vecākais treneris vienā no minētajiem sporta veidiem:
            •    airēšana, aerobika, armrestlings (roku cīņa);
            •    basketbols, badmintons*, biatlons, bobslejs
*, bodibildings, boulings*, bokss, bridžs*, brīvā cīņa, burāšana*;
            •    daiļslidošana, džudo, džiu-džitsu
*;
            •    florbols, futbols, frisbijs*, frīstails, fitness
            •    galda teniss*, grieķu-romiešu cīņa;
            •    handbols, hokejs;
            •    jātnieku sports*;
            •    kamaniņu sports*, karatē, kērlings*, kikbokss;
            •    lakross*, lēkšana uz batuta, loka šaušana*; 
            •    mākslas vingrošana, modernā pieccīņa*, motosports*; orientēšanās;
            •    paukošana*, peldēšana;
            •    riteņbraukšana*, regbijs*, riteņbraukšana BMX, riteņbraukšana MTB;
          •    sambo, šaušana (ložu, stenda), skeletons*, skeitbords, skvošs*, slēpošana (distanču, kalnu), smaiļošana un kanoe, snovbords, šorttreks*, spēka trīscīņa, sporta dejas, sporta kāpšana, sporta tūrisms, sporta vingrošana, svarcelšana, svarbumbu celšana;
            •    taibokss*, taekvondo, teniss*, triatlons*;
             u-šu*;
            •    vieglatlētika, volejbols.

Skaidrojums 
* - sporta veida vecākos trenerus sagatavo sadarbībā ar sporta veidu federācijām.

1.5. Studiju ilgums pilna laika klātienē 4 studiju gadi, nepilna laika neklātienē 4,5 studiju gadi.

1.6. Studiju finansēšana:
         a) par valsts budžeta līdzekļiem,
         b) par fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem.

  

DOKUMENTI

1.7.  Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

Nr.Pk.

Dokumenti

Pilna laika klātienes studijām

Nepilna laika

neklātienes studijām

1.

Rektoram adresēts iesniegums (uz veidlapas)

+

+

2.

Vidējās izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopija**

+

+

3.

Sertifikātu kopijas (CE Latviešu valodā un

CE Svešvalodā) par centralizētā eksāmena nokārtošanu**

Ne zemāk

par 10%

Ne zemāk

par 10%

4.

Izziņa par veselības stāvokli (veidlapa-027/u) ar ģimenes ārsta slēdzienu

+

+

5.

Fotokartiņas 3x4 cm

3

2

6.

Pases kopija**

2

+

 * Sportisko sasniegumu apstiprināšanai jāiesniedz attiecīgās sporta veida federācijas apliecinājums.** Iesniedzot dokumenta kopiju, jāuzrāda tā oriģināls.

1.8. Maksa par dokumentu noformēšanu 25,00 EUR (izņemot bāreņus).

Pirms dokumentu iesniegšanas NEPILNA LAIKA NEKLĀTIENES STUDIJĀM jebkurā bankā jāveic maksājums 25,00 EUR apmērā par dokumentu noformēšanu.  Maksājuma uzdevums jāiesniedz reizē ar uzņemšanas dokumentiem.
Rekvizīti:
Maksātājs: vārds, uzvārds, pers.kods

Saņēmējs: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
                     Reģ. Nr: 90000055243
                     Banka: Valsts kase
                     Bankas kods: TRELLV22 
                     Konts Nr. LV53TREL9150120000000
Maksājuma mērķis: Par studijām nepilna laika neklātienes nodaļā. Kods 21351 (obligāti uzrādīt beigās)! (Ja maksājumu veic trešā persona - jāuzrāda personas vārds/uzvārds, par kuru tiek maksāts).

1.9. Dokumentus pieņem:
        •    Pilna laika klātienes studijām: 2018.gada 16. - 21. un 23. - 24.jūlijā  plkst. 10.00 - 17.00
        •    Nepilna laika neklātienes studijām: 2018.gada 20. - 23.augustā  plkst. 10.00 - 16.00

1.10. Pretendenta un LSPA savstarpējās tiesības un pienākumi uzņemšanas procesā:

1.10.1. LSPA pienākumi pirms uzņemšanas:
        - Publiskot uzņemšanas noteikumus, LSPA Iekšējās kārtības noteikumus, nodrošināt informācijas pieejamību pretendentiem;
        - Sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un izdales materiālus sekmīgai uzņemšanai;
        - Ar LSPA rektora rīkojumu apstiprināt Uzņemšanas un Iestājeksāmenu komisiju.
1.10.2. LSPA tiesības:
        - Prasīt, lai pretendents ievērotu uzņemšanas noteikumos un norādījumos minēto, kā arī LSPA Iekšējās kārtības noteikumus;
       - Ja pretendents Uzņemšanas komisijas norādītajā laikā bez attaisnojoša iemesla un nepaziņojot LSPA, neierodas uz reģistrēšanos studijām, kā arī nenoslēdz studiju līgumu, tad viņš tiek izslēgts no konkursa.
1.10.3. Pretendenta pienākumi uzņemšanas procesā:
        - Iepazīties un ievērot uzņemšanas noteikumus, norādījumus un LSPA Iekšējās kārtības noteikumus;
        - Piesakoties studijās, uzrādīt vai iesniegt visus uzņemšanas noteikumos norādītos dokumentus;
        - Savlaicīgi ierasties uz iestājpārbaudījumiem, reģistrēšanos studijām un studiju līgumu slēgšanu;
        - Savlaicīgi nokārtot visas finansiālās saistības ar LSPA.
1.10.4. Pretendenta tiesības uzņemšanas procesā:
        - Saņemt informāciju par visiem ar uzņemšanu saistītajiem jautājumiem;
      - Iesniegt augstāk minētos dokumentus personīgi ierodoties vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru un savu pasi;
        - Iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par Uzņemšanas komisijas lēmumu trīs darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. LSPA rektora pieņemto lēmumu pretendents var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
        - Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pretendentam ir tiesības prasīt, lai lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo personu tiktu noformēts rakstiski.

 

2. NOTEIKUMI  PILNA  LAIKA  KLĀTIENES  STUDIJĀM

2.1. Konkursā piedalās reflektanti, kuriem dokumentā par vidējo izglītību ir sekmīgs vērtējums un kuri pretendē uz valsts budžeta studiju vietām.

2.2. Reflektantiem jāiesniedz 2 (divu) valsts centralizēto eksāmenu (CE) sertifikāti

(kopējais procentuālais novērtējums ne mazāk kā 10%):     
- CE  LATVIEŠU  VALODĀ;

- CE  SVEŠVALODĀ.

Saskaņā ar likumu centralizētos eksāmenus var nekārtot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī personas ar īpašām vajadzībām, personas, kurām šādas tiesības pēc atsevišķa Ministru kabineta locekļa ierosinājuma noteicis Ministru kabinets sakarā ar attiecīgo personu īpašiem nopelniem Latvijas valsts labā, ja vien šīs personas normatīvos aktos noteiktā kārtībā bijušas atbrīvotas no vidējās izglītības valsts pārbaudījumiem. Personas, kuras var nekārtot centralizētos eksāmenus, vērtē pēc divu centralizēto eksāmenu priekšmetu atzīmēm no vidējās izglītības dokumenta sekmju izraksta.

Ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, šīs institūcijas izsniegtais dokuments, kurā fiksēts pārbaudījuma vērtējums, ir vispārējās vidējās izglītības sertifikāta sastāvdaļa, kam nav derīguma termiņa ierobežojuma. Vispārējās vidējās izglītības sertifikātā uzrādītie vērtējumi mācību priekšmetos, tai skaitā starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums, ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, kalpo par konkursa atlases kritēriju izglītojamā uzņemšanai studiju programmā (skat. 2.pielikumu).

2.3. Personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, uz CE kārtošanu Latviešu valodā piesakās Valsts izglītības satura centra mājaslapā publicētās LR augstskolās (Valsts izglītības satura centrs līdz mācību gada 1.februārim ievieto centra interneta mājaslapā visc.gov.lv augstskolu sarakstu, kurās ir iespēja kārtot CE. Reflektantam līdz mācību gada 10.aprīlim jāiesniedz norādītā augstskolā rakstisks iesniegums, norādot eksāmenus, kurus vēlas kārtot).

2.4. Reflektantiem jākārto iestājeksāmens fiziskajā sagatavotībā (FS).

Iestājeksāmens FS notiek:          2018.gada 25. un 26.jūlijā

Konkursa rezultātus paziņo:      2018.gada 27.jūlijā.

2.5. Konkursā vērtē centralizēto eksāmenu (CE Latviešu valodā un CE Svešvalodā) kopējo procentuālo novērtējumu un fiziskās sagatavotības (FS) iestājeksāmena rezultātus. Konkursa punktu summu veido LSPA noteiktās skalas ballu summa: fiziskās sagatavotības (FS) iestājeksāmenā, CE Latviešu valodā un CE Svešvalodā (vai centralizētā eksāmena svešvalodā aizstāts pārbaudījums ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu).

Ja reflektanti (divi vai vairāki) iegūst vienādu punktu skaitu, tad konkursā augstāka vieta reflektantiem, kuriem labāks vērtējums fiziskās sagatavotības (FS) iestājeksāmenā.

2.6. Konkursa vērtēšanas kritēriji:

Pielīdzināmā atzīme 5 ballu skalā

(Ja izglītības dokumentā

sekmju novērtēšanai ir izmantota

 5 ballu skala)

Vērtēšanas kritēriji

 

LSPA balles

Centralizētie eksāmeni

(kopējais procentuālais novērtējums)

 

“A” -  no 80% līdz 100%

10

 

“B” -  no 66% līdz 79%

9

5

“C” -  no 48% līdz 65%

8

4

“D” -  no 31% līdz 47%

6

3

“E” -  no 10% līdz 30%

4

 

Fiziskā sagatavotība*

4-10

*Vērtēšanas kritēriji fiziskajā sagatavotībā 1.pielikumā            

             2.7. Konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem (CE Latviešu valodā un CE Svešvalodā) uzņem noteiktu skaitu valsts budžeta finansētajās studiju vietās personas ar īpašām vajadzībām,uzrādot invaliditātes apliecību.

            2.8. Papildus prasība: reflektanta veselības stāvokļa novērtējums (ģimenes ārsta izsniegta izziņa par atļauju nodarboties paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos LSPA studijās (ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli (veidlapa-027/u).

            2.9. *Priekšrocības:

•  Olimpisko un paraolimpisko spēļu dalībnieks (iegūst papildus 10 punktus);

•  Pasaules un Eiropas pieaugušo čempionāta 1.-12.vietas ieguvējs (iegūst papildus 9 punktus);

•  Pasaules un Eiropas junioru čempionāta 1.-12.vietas ieguvējs (iegūst papildus 8 punktus).

2.10. Konkursa noslēguma termiņš 2018.gada 27.jūlijs.

2.11. Uzņemšanas komisijā reflektantam ir pieejama informācija par uzņemšanas norisi.

2.12. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem, reflektantam norādot, vai ir izturējis konkursu par budžeta vai maksas finansējumu un kļuvis par pretendentu vai arī nav izturējis konkursu programmā.

2.13. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties nākamajā dienā pēc konkursa LSPA Uzņemšanas komisijas informatīvajā sanāksmē.

2.14. Reflektants ir tiesīgs iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem trīs darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. Iesniegto apelāciju izskata  nedēļas laikā.

2.15. Pretendentu reģistrēšana valsts budžeta finansētajās pilna laika studijās noteiktā limita ietvaros notiek konkursa kārtībā pēc iegūto ballu summas. Noteiktu studentu skaitu uzņem maksas studiju vietās par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.

2.16. Konkursa kārtībā studijās par maksu (2018./2019.akadēmiskajā gadā 1490,00 EUR) ar tiesībām piedalīties katru semestri konkursā uz valsts budžeta finansētām vietām uzņem noteiktu studentu skaitu, ja sekmīgi nokārtots iestājeksāmens FS, bet nav izturēts konkurss uz valsts budžeta finansētām vietām.

2.17. No konkursa izslēdz reflektantus, kuri neievēro LSPA uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

2.18. Imatrikulācija (ieskaitīšana) programmā notiek pēc personas lietas noformēšanas saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta 7.daļu. Informāciju par studējošā lietas noformēšanai iesniedzamajiem dokumentiem un reģistrēšanos studijām (vietu, laiku) reflektants saņem, aizpildot pieteikumu.

 2.19. Studiju līgumu slēgšana:

·      studējošie par valsts budžeta līdzekļiem:

                          27.07.2018.    plkst10.30 - 16.00;

·      studējošie par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem:

30.07. -  02.08.2018.      plkst. 9.00 - 12.15  un  12.45 - 16.00

2.20. Noslēdzot studiju līgumu par studijām LSPA par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, studējošais pārskaita studiju maksu LSPA norēķinu kontā noteiktajos termiņos atbilstoši studiju līgumā norādītajam grafikam.

2.21. Reflektantus imatrikulē studijās programmā, ja noslēgts studiju līgums un iemaksāta studiju maksa par pirmo semestri.

2.22. Šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir 1.pielikums „LSPA iestājeksāmens fiziskajā sagatavotībā” un 2.pielikums.

2.23. Studenti var pretendēt uz studējošā kredītu līdz 304,00 EURmēnesī un studiju kredītu.3. NOTEIKUMI  NEPILNA  LAIKA  NEKLĀTIENES  STUDIJĀM
98 .ak. g. 1190,00 EUR ). Sākot ar 2.semestri studenti var pretendēt uz studiju kredītu studiju maksas segšanai. FS iestājeksāmens nav jākārto. Studiju laikā jāizpilda tādas pašas fiziskās sagatavotības prasības kā Pilna laika dienas nodaļas studentiem.

3.2. Konkursā vērtē centralizēto eksāmenu (CE) kopējā procentuālā novērtējuma rezultātus - CE Latviešu valodā un CE Svešvalodā (vai centralizētā eksāmena svešvalodā aizstāts pārbaudījums ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu). Saskaņā ar likumu centralizētos eksāmenus var nekārtot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī personas ar īpašām vajadzībām, personas, kurām šādas tiesības pēc atsevišķa Ministru kabineta locekļa ierosinājuma noteicis Ministru kabinets sakarā ar attiecīgo personu īpašiem nopelniem Latvijas valsts labā, ja vien šīs personas normatīvos aktos noteiktā kārtībā bijušas atbrīvotas no vidējās izglītības valsts pārbaudījumiem. Personas, kuras var nekārtot centralizētos eksāmenus, vērtē pēc divu centralizēto eksāmenu priekšmetu atzīmēm no vidējās izglītības dokumenta sekmju izraksta.

Ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, šīs institūcijas izsniegtais dokuments, kurā fiksēts pārbaudījuma vērtējums, ir vispārējās vidējās izglītības sertifikāta sastāvdaļa, kam nav derīguma termiņa ierobežojuma. Vispārējās vidējās izglītības sertifikātā uzrādītie vērtējumi mācību priekšmetos, tai skaitā starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums, ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, kalpo par konkursa atlases kritēriju izglītojamā uzņemšanai studiju programmā (skat. 2.pielikumu).Absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu sporta zinātnē, kā arī izglītības un sporta darba specialitāti ar divām kvalifikācijām:

3.3. Konkursa noslēguma termiņš 2018.gada 27.augusts.

3.4. Studiju līgumu slēgšana  28.-30.08.2018.  plkst.10.00 - 16.00

3.7. Par fiziskās sagatavotības līmeņa atbilstību LSPA studiju prasībām atbild paši reflektanti.

3.8. Reflektantus imatrikulē studijās programmā, ja noslēgts studiju līgums un iemaksāta studiju maksa par pirmo semestri.
 


ATVĒRTO  DURVJU  DIENAS:  2018.gada 20.martā un 12.maijā  plkst. 12.00   LSPA konferenču zālē, 2.stāvā

KONTAKTI

LSPA adrese: Brīvības gatvē 333, Rīgā, LV–1006  
LSPA mājaslapa: www.lspa.lv
Fakss: 67543480

•    Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre Austra Kurkinaite - 67543420, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
•    Uzņemšanas komisija  (16.07.- 03.08. 2018.) –  67543420
•    Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis67799522,
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
•    Pilna laika klātiene –  67543428       
•    Nepilna laika neklātiene –  67543429 


4. PIELIKUMI

LSPA iestājeksāmens  fiziskajā sagatavotībā

Iestājeksāmenu grafiks fiziskajā sagatavotībā 25. - 26. 07. 2018.

Centralizētā eksāmena svešvalodā un gada atzīmes svešvalodā aizstāšana ar starptautiska valodas testa rezultātu